Technical Help Desk

Technical Hotline: 1-888-850-4628

Follow our CN Network Status on Twitter for the latest notifications on system disruptions and scheduled maintenance.

Contact North Network Status Icon

https://twitter.com/cnnetworkstatus

 

 

Kinoomaagewinan

Niish di-noowan tenoon kinoomaagewinan maanpii ezhinikaadeg e-Channel, Gwaya kinoomaaged miinwaa manj gwa pii ge-de-daapinigaadegiba kinoomaagewin.

1. Gwaya megwaa Kinoomaaged

Gwaya kinoomaaged e-Channel kinoomaadwinan, mii-zhinda e’kinoomaagisijig tkweshkowad e’kinoomaagejig, naasaap dibishko gwanaa ji-yaamba kinoomaage-gamigoong pii kinoomaagoyin. Gchi-piitendaagwad gwa wii-kendaman ezhi-zhisjigaadeg kinoomaagewin miinwaa aabideg gwii-yaa zhe’en pii ndoowendimigooyin. Giishpin, boowa zhitjigeyin maanda gwii-bininige. Piichi tkweshkidading maanpii e-Channel kinoomaagewinan e’kinoomaagisijig daa-ganoondiwag, maamowi nokiiwag, miiniwaa daa-aashtoonmaadook kinoomaage-nakaazwinan.

Manj gwa pii ge-de-daapinigaadegiba Kinoomaagewin

Manj gwa pii ge-de-daapinigaadegba kinoomaagewin.aabiji-tenoon waasmooni-nendimoowining, waazhi wenpanzid e’kinoomaagasid. Dago ndakendan zhe’en naabing waasmooni-nendimoowining ezhnikaadeg Ezhi-dibendaagozing mzinigan, ji-kenjigaadeg pii edigook nindan maanj-go-pii kinoomaagewinan.

Kinoomaagewinan